Jujutsu

Jujutsu, also known as jiu-jitsu and ju-jitsu, is a family of Japanese martial arts and a system of close combat that can be used in a defensive or offensive... Wikipedia

  • Also known as:  Jujitsu, jiu-jitsu
  • Focus:  Striking, kicking, grappling, wrestling
  • Country of origin:  Japan
  • Famous practitioners:  Minamoto no Yoshimitsu, Mataemon Tanabe, Hansuke Nakamura, Kanō Jigorō, Hironori Ōtsuka, Tatsuo Suzuki (martial artist), Seishiro Okazaki, Matsugoro Okuda, Hikosuke Totsuka, Takeda Sōkaku, Morihei Ueshiba, Minoru Mochizuki
  • Parenthood:  Various ancient and medieval Japanese martial arts
  • Ancestor arts:  Tegoi, sumo
  • Descendant arts:  Judo, aikido, kosen judo, wadō-ryū, sambo (via judo), Brazilian jiu-jitsu (via judo), ARB (via judo), bartitsu, yoseikan budō, taiho jutsu, kūdō (via judo), luta livre (via judo), vale tudo, krav maga (via judo and aikido), modern arnis, hapkido, hwa rang do, shoot wrestling, German ju-jutsu, atemi ju-jitsu, JJIF sport jujitsu, danzan-ryū, hakkō-ryū, kajukenbo, kapap, kenpo
  • Olympic sport:  Judo
  • Data source:  DuckDuckGo